Bệnh chóng mặt

1.      Chóng mặt là gì? Chóng mặt là một tên bệnh của Đông y, người bị chóng mặt thường cảm thấy hoa mắt, váng đầu. Những người bị nhẹ thì cơn chóng mặt chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn rồi lại qua ngay, còn với những người bị nặng khi bị chóng mặt thì thấy mọi vật trước...